Foreningens navn og formål

 • Foreningens navn er Litteraturkritikernes Lav.
 • Formålet med Litteraturkritikernes Lav er at repræsentere danske litteraturkritikere og varetage deres interesser. Lavets vigtigste opgave er den årlige uddeling af Kritikerprisen og af Georg Brandes-Prisen.
  Kritikerprisen uddeles ifølge gældende regler for et værk, der er udkommet siden sidste prisuddeling og hvis litterære kvalitet, gør det fortjent til en større offentlig opmærksomhed. Prisen gives for et værk, der i sig selv eller som led i et forfatterskab gør sig fortjent til Kritikerprisen. Prisen uddeles efter urafstemning mellem medlemmerne af lavet med én stemme pr. medlem. Ved stemmelighed kan oldermanden gøre brug af en ekstra stemme.
  Georg Brandes-Prisen uddeles til et værk, udkommet siden sidste prisuddeling, der på fremragende vis formidler dansk litteraturkritik og -historie.

Modtagerne udpeges af et særligt udvalg på tre medlemmer, der udpeges på den årlige generalforsamling. Reglerne sikrer en vis rotation: Generalforsamlingen udpeger normalt hvert år et nyt medlem til udvalget. Medlemmerne vælges for tre kalenderår. Det længst siddende medlem er automatisk formand og afgår derefter. Det er kutyme kun at tildele en forfatter hhv. Kritikerprisen og Georg Brandes Prisen én gang.

Foreningens medlemmer

 • Som medlemmer kan optages kritikere af skønlitteratur og dertil hørende faglitteratur. Optag af nye medlemmer sker på generalforsamlingen. 

Generalforsamling

 • Stk.1. Generalforsamling er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest i maj måned og indvarsles ved mail eller brev til samtlige medlemmer senest 30 dage før. 
  Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  • Oldermandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  • Eventuelle forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
  • Valg til Georg Brandes-Prisens udvalg og suppleant
  • Eventuelt

Stk. 3. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Der skrives referat, som efterfølgende udsendes.

Stk. 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, heriblandt én suppleant, der har fuld stemme og tale-ret. Der vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med oldermand og kasserer. Oldermand og kasserer er herefter fødte medlemmer, så længe de ønskes genvalgt. 
Stk. 5. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.

Regnskabsår.

 • Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
  Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning.
  Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.
 • Daglig ledelse og tegningsregel.
  Stk. 1. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. 

  Foreningen tegnes udadtil af formand og kasserer.

  Stk. 2. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå kontrakter herom.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

 • Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.
 • Foreningen kan opløses ved flertal på generalforsamling. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturligt i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på generalforsamling den 10. maj. 2012